Yoshinari Nomura (乃村 θƒ½ζˆ)

Click here for Japanese Version.


Associate Professor, Ph.D.
Member of:
IPSJ, IEICE
Address :
Dept. of Information Technology, Faculty of Engineering, Okayama University. Tsushimanaka 3-1-1, Okayama 700-8530, JAPAN

Phone: +81-86-251-8188
Fax: +81-86-251-8256
Mail: nom (at) cs.okayama-u.ac.jp


Yoshinari Nomura